Spotkanie Animatora z NCK z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej i Załogą DDK

Zadanie „Więcej kultury – więcej tlenu” w programie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zarządzanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie („Dom Kultury +. Inicjatywy lokalne 2021”) jest obecnie w kluczowej fazie I etapu realizacji. To działania przygotowawcze, edukacyjne i diagnoza zakończona konkursem pomysłów i inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców. Trwają prace nad przygotowaniem narzędzi diagnostycznych oraz strategii promocyjnej. Uczestniczą w nich pracownicy DDK pod kierunkiem Aleksandra Lysko – doświadczonego animatora – przedstawiciela NCK. Ważne są też efekty szkoleń online, w których uczestniczył Paweł Chojnowski – Dyrektor DDK (16 godzin wymiany myśli i doświadczeń z przedstawicielami domów kultury – beneficjentów programu i moderatorów z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej). Wkrótce do działań zostaną zaproszeni liderzy w lokalnej społeczności.

Pobyt animatora w Dąbrowie Tarnowskiej był też okazją do spotkania z Krzysztofem Kaczmarskim – Burmistrzem Gminy. Podczas spotkania Aleksander Lysko przedstawił krótko filozofię programu ministerialnego, profity społeczne dla mieszkańców (możliwość zgłaszania inicjatyw do realizacji jesienią bieżącego roku, szansa na integrację wokół kultury). Animator wyróżnił Dąbrowski Dom Kultury, zauważając, że fakt wygrania grantu MKDNiS to wielki sukces i zobowiązanie (w tym roku zaszczytne grono laureatów to 50 instytucji w kontekście ponad 200 aspirujących).

Diagnoza społeczna ruszy tuż po Świętach Wielkanocnych, objętych nią będą reprezentanci kilku środowisk (seniorzy, dorośli w wieku 30+ oraz dzieci i młodzież). Do 30 czerwca zostanie dokonany nabór pomysłów do realizacji i sfinansowania w dziedzinie działań kulturotwórczych, odpowiadających rekomendacjom sformułowanym we wnioskach z diagnozy (budżet na te inicjatywy – około 22 tyś. zł). Wybór pomysłów do realizacji zostanie dokonany drogą konkursu. W skład komisji powołani zostaną przedstawiciele środowisk zgłaszających inicjatywy. W ciągu najbliższych tygodni ruszy też kampania promocyjna, w tym spoty w Radio RDN Małopolska, zachęcające do udziału w diagnozie i zgłaszania inicjatyw społecznych.

About the author: ddk