"Więcej kultury - więcej tlenu". Informacje o zadaniu w programie "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne". Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału.

DDK jest autorem zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” (w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021”), na które składa się diagnoza potencjału oraz potrzeb społecznych w środowisku i nabór inicjatyw oddolnych służących do zmiany na lepsze. Wyniki diagnozy posłużą do sporządzenia raportu uwzględniającego analizę pozyskanych informacji. Uzyskana wiedza ma służyć mieszkańcom dla ich pomysłów kulturalnych, które możliwe będą do realizacji jesienią br., a długofalowo rozwojowi Dąbrowskiego Domu Kultury oraz aktualizacji strategii tej instytucji na kolejne lata działalności.

Terminarz działań w ramach I etapu

  1. Promocja – przez cały okres realizacji zadania (nasilenie 15-29.04 w spotach radia RDN, 20-31.05 w mediach społecznościowych, portalach lokalnych oraz audycji w radiu RDN)
  2. Diagnoza – ankiety 6-15.04
  3. Sonda uliczna 13-30.04
  4. Warsztaty wydobywcze: 29.04, 6.05, 13.05.
  5. Wywiad pogłębiony 6-30.04
  6. Ukazanie się regulaminu konkursu na stronie internetowej DDK – do 20.05
  7. Opracowanie raportu z diagnozy z rekomendacjami i publikacja na stronie DDK oraz fanpage’u „Facebooka” – do 31.05
  8. Nabór inicjatyw 1-15.06
  9. Konkurs – wybór 3-7 inicjatyw do realizacji w II etapie zadania (jesienią) 16-22.06
  10. Ogłoszenie na stronie DDK oraz fanpage’u „Facebooka” listy inicjatyw wraz z ich krótkimi opisami 23-30.06

Zasady diagnozowania

formy: ankieta (wersja papierowa lub formularz Google), wywiad pogłębiony (liderzy lokalni), warsztat wydobywczy (przedstawiciele badanych 4 środowisk: dzieci, młodzież, dorośli 30+, seniorzy), sonda uliczna.

zasady (reprezentatywność – około 200 badanych, system liczący statystyki ankiet Google, socjolożka opracowująca raport z diagnozy, bezpieczeństwo – anonimowość, sanitarne – formy online i zachowanie dystansu społecznego w przypadku warsztatu i wywiadu „na żywo”).

Zachęcamy do szczerych odpowiedzi, wypowiedzi i wniosków, formułowania pomysłów / kreowania oddolnych inicjatyw skorelowanych z rekomendacjami z diagnozy społecznej przez osoby fizyczne (instytucje, stowarzyszenia i fundacje wyłączone z konkursu).

Budżet II etapu (realizacja inicjatyw – finansowanie z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”) – 23 000,00 PLN, średnio na inicjatywę 4000,00 PLN.

Kluczowym dla diagnozy społecznej będzie raport zawierający rekomendacje. Zgłaszane inicjatywy / pomysły muszą ściśle odpowiadać na te rekomendacje, być z nimi kompatybilne. Regulamin konkursu służącego do wyboru inicjatyw do realizacji zostanie opublikowany w maju (szczegóły w terminarzu działań). Do komisji konkursowej DDK powoła przedstawicieli badanych środowisk. Nie wyklucza się w składzie komisji również autorów zgłaszanych inicjatyw.

Koordynatorem zadania „Więcej kultury – więcej tlenu” jest Agnieszka Świątek, badaniem zajmuje się Załoga DDK, za raport z diagnozy odpowiada socjolożka dr Anna Jastrzębiec – Witowska. Animatorem wspierającym z ramienia Narodowego Centrum Kultury jest Aleksander Lysko. Pracownicy merytoryczni DDK delegowani do wsparcia będą pomagać – na życzenie inicjatorów pomysłów – w korelacji zgłaszanych zadań z raportem z diagnozy i w sprawach proceduralnych (formularz wymagany w konkursie).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"