+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Statut Dąbrowskiego Domu Kultury w Dabrowie Tarnowskiej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwany dalej „Domem Kultury” lub „DDK” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr X/34/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 1989 r. i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 862),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 446)
3) niniejszego statutu.
 
§ 2.
 
1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2. Nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Organizator.
3. Dom Kultury posiada osobowość prawną.
 
§ 3.
 
1. Siedziba Domu Kultury znajduje się przy ul. Kościuszki 11 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar Gminy Dąbrowa Tarnowska.
3. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Dom Kultury może działać na  terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.
4. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu.

Rozdział II. Cele i przedmiot działania

§ 4.
Podstawowym celem działania DDK jest zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej społeczeństwu Gminy oraz pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 
      § 5.
Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:
1. Rozpoznanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych środowiska.
2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
3. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
4. Ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturalnego Gminy.
5. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć kultury, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz promocja najcenniejszych wartości artystycznych kultury narodowej.
6. Ochrona dóbr kultury, w szczególności pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie społeczności lokalnej przedmiotów związanych z kulturą materialną w ramach stałej ekspozycji.
7. Promocja regionu w środowisku.
8. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury wśród mieszkańców regionu.
 
§ 6.
Zadania określone w § 5 DDK realizuje przede wszystkim poprzez:
1. Edukację kulturalną środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży (praca w zespołach, kołach zainteresowań, organizowanie kursów, konkursów, przeglądów, festiwali).
2. Opiekę i promocję nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie Gminy (kultywowanie tradycji, organizowanie zespołów artystycznych, podnoszenie poziomu i efektów ich pracy oraz udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ponad lokalnym).
3. Działalność rekreacyjną oraz rozrywkową zapewniającą uczestnikom racjonalne spędzanie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
4. Działalność instruktażową oraz konsultacje obejmujące pomoc dla placówek, stowarzyszeń, klubów kulturalnych funkcjonujących na terenie Gminy. 
5. Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych na terenie Gminy.
6. Działalność usługowo – marketingową, świadczenie usług kulturalnych dla społeczeństwa w oparciu o wykorzystanie bazy, kadry oraz działających zespołów, których celem jest zapewnienie środków na działalność merytoryczną. 
7. Działalność edytorską (publikacje na temat życia społeczno-kulturalnego regionu – czasopisma, foldery, książki, albumy).
8. Ułatwianie dostępu do kultury poprzez likwidację barier społecznych, między innymi w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie integracji społecznej.
 
§ 7.
1. Dąbrowski Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu  o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w szczególności poprzez:
1) Prowadzenie działalności gastronomicznej,
2) Wynajem sal, sprzętu do obsługi imprez zleconych oraz kompleksowej obsługi imprez,
3) Organizowanie kiermaszy,
4) Świadczenie usług w zakresie fotografii, filmu,
5) Prowadzenie studia nagrań,
6) Organizowanie imprez rozrywkowych,
7) Świadczenie usług w zakresie plastyki i reklamy,
8) Prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego zarówno własnych jak i na zlecenie osób prawnych, organizacji i instytucji,
9) Organizowanie imprez rekreacyjno – wypoczynkowych i poradnictwa w tym zakresie,
10) Prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej,
11) Prowadzenie działalności turystycznej (organizowanie obozów, rajdów, wycieczek itp.),
12) Prowadzenie nauki języków obcych,
13) Prowadzenie szkółki muzycznej oraz orkiestry dętej,
14) Wydawanie regionalnego czasopisma ze sprzedażą publiczną egzemplarzy,
15) Prowadzenie Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1 i ust. 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.  

Rozdział III. Zarządzanie i organizacja

§ 8.
1. Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 
§ 9.
1. Dyrektora powołuje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej na czas określony od 3 do 7 lat.
2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
3. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej może odwołać Dyrektora Domu Kultury przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 z przyczyn określonych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych i twórczych, jeśli takie działają w Domu Kultury.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Domu Kultury kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 
§ 10.
1. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
3. Wynagrodzenie pracowników Domu Kultury ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.
 
§ 11.
Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, działającego w imieniu organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, jeśli takie działają w Domu Kultury.
 
§ 12.
Przy DDK może działać Koło Przyjaciół DDK, jako  organ opiniodawczy powołany przez Dyrektora.  

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 13.
1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Działalność Domu Kultury finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanych dotacji od Gminy Dąbrowa Tarnowska, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn, subwencji, zapisów oraz innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej z budżetu gminy, a w nim: plan przychodów i rozchodów, plan usług, plan remontów i konserwacji środków trwałych.
4. Dom Kultury tworzy fundusz instytucji.
5. Dyrektor corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności DDK w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5 i § 6. 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 14.
1. Dom Kultury może być zlikwidowany przez Organizatora, przy czym zobowiązany jest na 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o likwidacji podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Zobacz również

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"