+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Konkursy i turnieje organizowane przez Dąbrowski Dom Kultury

Klauzula ogólna dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu / turnieju/zawodów, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie / turnieju / zawodach.

3 W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu / turnieju / zawodów klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

5. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia. 

 

 

Dąbrowski Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,

Urząd Gminy w Radgoszczy, Małopolskie Centrum Kultury “Sokół” w Nowym Sączu

zapraszają do udziału

W

XI POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE

AMATORSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

Laur Melpomeny 2021

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.11.2021 r. na adres Dąbrowskiego Domu Kultury

z dopiskiem: “LAUR MELPOMENY”

CELE PRZEGLĄDU:

– konfrontacja i ocena dorobku artystycznego teatrów amatorskich w regionie Powiśla Dąbrowskiego,

– podnoszenie poziomu i rangi amatorskiego ruchu teatralnego,

– motywowanie młodych ludzi do twórczej pracy scenicznej,

– wymiana doświadczeń oraz doskonalenie animatorów ruchu artystycznego w dziedzinie teatru,

– promocja najlepszych zespołów teatralnych w regionie, szukanie talentów aktorskich i ich rozwój,

– inicjowanie twórczych poszukiwań repertuarowych oraz form wypowiedzi artystycznej,

– pomoc merytoryczna w prowadzeniu pracy z zespołami.

– PATRONAT HONOROWY:

Starosta Dąbrowski

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Wójt Radgoszczy.

REGULAMIN:

1. W przeglądzie mogą brać udział teatry żywego planu dziecięce i młodzieżowe działające w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych (świetlice) oraz instytucjach kultury na terenie powiatu dąbrowskiego.

2. Czas trwania zgłoszonego spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.

3. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie prezentacje teatralne

wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru,

– świadomość użytych znaków teatralnych, rekwizytów, scenografii, muzyki,

– pomysłowość, oryginalność,

– reżyseria i inscenizacja,

– kultura słowa,

– gra aktorów i ruch sceniczny,

– oprawa plastyczna i muzyczna,

– ogólne wrażenie artystyczne.

4. Ocena przeprowadzona zostanie w 3 kategoriach:

– szkoły podstawowe – klasy I-III,

– szkoły podstawowe – klasy IV-VI,

– szkoły podstawowe – klasy VII-VIII,

– szkoły ponadpodstawowe.

5. Do udziału w przeglądzie instruktor zgłasza zespół w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub innej instytucji.

6. Szczegółowe informacje i harmonogram prezentacji zostanie przesłany zgłoszonym zespołom w terminie późniejszym.

7. Koszty przejazdu i ewentualnego ubezpieczenia uczestników zgłaszanych zespołów pokrywają instytucje delegujące.

8. Czas montażu i demontażu scenografii nie może przekroczyć łącznie 15 minut.

9. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty dla publiczności.

10. Laureaci i zespoły wyróżnione w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.

11. Przegląd odbędzie się w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej w dniach 1 grudnia 2021 r., o dniu i planowanej godzinie występu zawiadomimy telefonicznie lub e-mailowo.

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„WAKACJE – CZAS ODKRYĆ

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Dąbrowski Dom Kultury, Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14-6559214, e-mail: ddk0@op.pl
 1. Tematem konkursu jest połączenie fotografowanego modela/fotografowanej modelki z otoczeniem wskazującym na okres wakacji. Nastrój powinien oddawać atmosferę czasu odpoczynku, który jest okazją do niespodziewanych odkryć w życiu.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 7 do 100 lat – mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska.
 1. Uczestnicy przesyłają prace na nośniku elektronicznym na podany powyżej adres e-mailowy (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi).
 1. Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora. Do wysyłanej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami w niej się znajdującymi (skany oryginałów).
 1. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane w innych konkursach i eksponowane na wystawach pokonkursowych.
 1. Technika prac jest dowolna. Nagradzany jest autor pracy, nie model. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną pracę.
 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci z klas I-IV ze szkół podstawowych

– dzieci z klas V-VIII ze szkół podstawowych

– młodzież ze szkół ponadpodstawowych

– dorośli.

 1. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być dalej prezentowane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem i promocją działalności Organizatora (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe i internetowe), wystawy formatów co najmniej 20 cm x 30 cm wykonanych na koszt Organizatora.
 1. Terminarz konkursu: składanie prac do 31 sierpnia 2021 roku (decyduje data nadesłania pracy i karty zgłoszenia z klauzulą RODO – potwierdzona zwrotnym e-mailem Organizatora); rozstrzygnięcie konkursu: 8 września 2021 roku.

 

 1. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej DDK (ddkdabrowa.pl) oraz na profilu DDK na portalu Facebook.
 1. Wystawa pokonkursowa zostanie opublikowana w Internecie, na stronie DDK oraz na profilu DDK na Facebooku, wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki, do której uczęszcza (w przypadku dorosłych absolwentów szkół – nazwa miejscowości zamieszkania). Planuje się również – w zależności od sytuacji pandemicznej – zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac w galerii DDK w okresie jesieni i w Ośrodku Spotkania Kultur (była synagoga) zimą 2021 r. Koszt wykonania odbitek na wystawę pokrywa Organizator konkursu.
 1. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi integralną część regulaminu.
 1. Zgłoszenie ucznia do konkursu przez nauczyciela, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (imię, nazwisko, placówka, telefon) do celów organizacyjnych związanych z konkursem.
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulaminy i karty zgłoszenia można pobrać jako doc. w BIP DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

Karty zgłoszenia są do pobranmia jako pliki doc. w BIP DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

Separator

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"