+48 14 655 92 14 | ddk0@op.pl | ddk_ksiegowa@onet.pl

"Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia"

(Jan Jakub Rousseau)

Konkursy i turnieje organizowane przez Dąbrowski Dom Kultury

Klauzula ogólna dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku

INFORMACJE O DDK

HISTORIA

Dowiedz się więcej

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu / turnieju/zawodów, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie / turnieju / zawodach.

3 W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu / turnieju / zawodów klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

5. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia. 

 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

TACY JESTEŚMY – MY DĄBROWIANIE”

Lubisz fotografować?

Uwiecznij na zdjęciu siebie, krewnego, sąsiada lub zupełnie Ci obcą osobę.

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Dąbrowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14-6559214, e-mail: ddk0@op.pl

 1. Tematem konkursu jest portret mieszkanki/mieszkańca naszej gminy (w każdym wieku). Portret powinien wyrażać osobowość lub zainteresowania osoby portretowanej.

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 7 do 100 lat – mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska.

 1. Uczestnicy przesyłają prace na nośniku elektronicznym na podany powyżej adres e-mailowy (plik w formacie TIF lub JPG w rozdzielczości min. 300 dpi).

 1. Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora. Do wysyłanej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami w niej się znajdującymi (skany oryginałów).

 1. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane w innych konkursach i eksponowane na wystawach pokonkursowych.

 1. Technika prac jest dowolna. Mogą to być prace z fotografowanym przez autora modelem lub autoportrety (selfie), portrety indywidualne lub zbiorowe. Nagradzany jest autor pracy, nie model. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu jedną pracę.

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci z klas I-IV ze szkół podstawowych

– dzieci z klas V-VIII ze szkół podstawowych

– młodzież ze szkół ponadpodstawowych

– dorośli.

 1. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą być dalej prezentowane.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem i promocją działalności Organizatora (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe i internetowe), wystawy formatów 20 cm x 30 cm wykonanych na koszt Organizatora.

 1. Terminarz konkursu: składanie prac do 4 czerwca 2021 roku (decyduje data nadesłania pracy i karty zgłoszenia z klauzulą RODO – potwierdzona zwrotnym e-mailem Organizatora); rozstrzygnięcie konkursu: 10 czerwca 2021 roku.

 1. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej DDK (www.ddkdabrowa.pl) oraz na profilu DDK na portalu Facebook.

 1. Wystawa pokonkursowa zostanie opublikowana w Internecie, na stronie DDK oraz na profilu DDK na Facebooku, wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku autora pracy oraz nazwy szkoły/placówki, do której uczęszcza (w przypadku dorosłych absolwentów szkół – nazwa miejscowości zamieszkania). Planuje się również – w zależności od sytuacji pandemicznej – zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac w galerii DDK w okresie letnim (czerwiec – sierpień) i w Ośrodku Spotkania Kultur (była synagoga) jesienią 2021 r. Koszt wykonania odbitek w formacie 20×30 cm pokrywa Organizator konkursu.

 1. Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi integralną część regulaminu.

 1. Zgłoszenie ucznia do konkursu przez nauczyciela, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela (imię, nazwisko, placówka, telefon) do celów organizacyjnych związanych z konkursem.

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

TACY JESTEŚMY – MY DĄBROWIANIE”

*niepotrzebne skreślić

XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI LITERATURY DZIECIĘCEJ

Dąbrowa Tarnowska 8 czerwca 2021 r.

 1. Cele konkursu:

 • wdrażanie i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci ,

 • rozbudzanie zainteresowań dziecięcą literaturą piękną,

 • rozwijanie wyobraźni dzieci oraz doskonalenie pracy nad aparatem mowy, interpretacją utworu,

 • przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnych środowisk.

 1. Organizacja konkursu:

 • Organizatorem i fundatorem nagród oraz dyplomów jest Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej.

III. REGULAMIN:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska.

 • Uczestnicy konkursu prezentują dowolne dwa teksty literackie, prozatorskie lub liryczne. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 min.

 • Uczestników konkursu zgłaszają: szkoły podstawowe oraz instytucje kultury. Każda placówka z terenu miasta może zgłosić maksymalnie 5 uczestników, ośrodki pozamiejskie – 3.

 • Komisja artystyczna powołana przez Organizatora po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację tekstu, emisję głosu i ogólne wrażenie artystyczne.

 • Laureaci miejsc I-III otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali „nagrody pocieszenia” oraz dyplomy uczestnictwa.

 • Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.

 • Karty uczestnika należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury lub przesłać e-mailem (za potwierdzeniem odbioru) w nieprzekraczalnym terminie do 4.06.2021 do godz. 16.00. Po tym terminie kandydaci nie zostaną dopuszczeni do konkursu.

 • Konkurs odbędzie się w Dąbrowskim Domu Kultury w dniu 8.06.2021 r. o godz.10.00 w systemie stacjonarnym, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych obowiązujących w czerwcu

 • Rodzice uczestników, bądź ich prawni opiekunowie udzielają zezwolenia Organizatorowi konkursu na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w konkursie. Rodzice uczestników, bądź ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez DDK na potrzeby organizacji konkursu.

 • Wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć podpisaną przez prawnego opiekuna dziecka klauzulę RODO, chyba że w ciągu ostatnich 24 miesięcy taka klauzula już była dostarczona przy okazji innych konkursów i przeglądów organizowanych przez DDK.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Wszelkich informacji udziela sekretariat Dąbrowskiego Domu Kultury

ul. Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14-655-92-14

e-mail: ddk0@op.pl

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

ANTYPANDEMOTICON 2021”

REGULAMIN

 • Organizator: Dąbrowski Dom Kultury.

 • Konkurs jest odpowiedzią na wyzwanie czasów pandemii, izolacji, wywołujących częste stany zwątpienia, depresji, apatii, szczególnie u młodych ludzi na świecie.

 • Cele:

– kultywowanie sztuki recytacji,

– kształtowanie wartości opartych na heroizmie i przeciwstawianiu się zwątpieniu, bierności, apatii w życiu,

– pielęgnowanie szacunku dla literatury pięknej, mowy ojczystej i kultury słowa w środowisku lokalnym.

POSTANOWIENIA:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w wersji online, w dwóch kategoriach wiekowych:

– młodsi uczniowie (klasy IV-VI),

– starsi uczniowie (VII-VIII).

 1. Każda placówka oświatowa i kulturalna z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska może zgłosić w sumie sześciu uczestników łącznie w obu kategoriach wiekowych.

 2. Uczestnicy konkursu prezentują dwa teksty literackie:

pierwszy – utwór autorstwa jednego z wybranych poetów: Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Ewy Lipskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Jerzego Brauna,

drugi – dowolny tekst poetycki lub fragment prozy polskiego albo zagranicznego autora (w przypadku zagranicznego – w polskim tłumaczeniu) powstały w XX-XXI w.

 1. Recytację należy zarejestrować kamerą lub smartfonem i w formie pliku przesłać na adres e-mailowy DDK podany w ostatniej części regulaminu – w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r. Każdy utwór należy zapisać i podpisać imieniem oraz nazwiskiem jako osobny plik. Przed rozpoczęciem recytacji należy przedstawić się na nagraniu, podać nazwę placówki, którą się reprezentuje, klasę, imię i nazwisko autora tekstu, tytuł.

 2. Jury konkursu recytatorskiego dokona oceny według następujących kryteriów:

– zgodność utworu z tematem konkursu, zdefiniowanym w tytule i w pierwszej części Regulaminu;

– interpretacja utworów;

– kultura słowa, emisja głosu, dykcja;

– dobór repertuaru (wartość artystyczna);

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Konkurs odbędzie się w wersji online, ocena nastąpi podczas wspólnego oglądania prezentacji przez członków komisji 19 maja 2021 r.

 2. Werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej i fanpage’u DDK na Facebooku 19 maja 2021 r. w godzinach wieczornych. Nagrody i dyplomy należy odebrać do końca maja w sekretariacie DDK (od poniedziałku do piątku w godz.8:00-20:00).

 3. Organizator zapewnia dla wszystkich dyplomy uczestnictwa, dla laureatów nagrody rzeczowe.

 4. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją warunków i postanowień zawartych w KLAUZULI DOTYCZĄCEJ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH oraz KLAUZULI RODO, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. Należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia oświadczenie RODO (nie dotyczy tylko tych osób, które takie oświadczenie dostarczyły już do DDK w ciągu ostatnich 24 miesięcy przy okazji innego konkursu, festiwalu lub przeglądu).

 5. Zgłoszenia do konkursu na załączonych do regulaminu kartach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r. na podany poniżej adres lub e-mailem (drogą elektroniczną – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia listem zwrotnym):

Dąbrowski Dom Kultury

ul. Kościuszki 11

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel./fax: 014-655-9214

e-mail: ddk0@op.pl 

Regulaminy i karty zgłoszenia można pobrać jako doc. w BIP DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

Karty zgłoszenia są do pobranmia jako pliki doc. w BIP DDK: http://ddkdabrowa.naszbip.pl/regulaminy-konkursow-artystycznych

Separator

INFORMACJE OGÓLNE

RODO

Dowiedz się więcej

PRACOWNICY

DDK

Dowiedz się więcej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLASTYCZNE I TEATRALNE

Dowiedz się więcej

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

DDK

Dowiedz się więcej

KONKURSY I TURNIEJE

REGULAMIN

Dowiedz się więcej

STATUT

DDK

Dowiedz się więcej

BIP

DDK

Dowiedz się więcej

Partnerzy Dąbrowskiego Domu Kultury

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Adres

Adres: ul. Kościuszki 11,
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
NIP: 871-10-20-484

strona kina “Sokół”: www.kinosokol.pl  

Dane kontaktowe

tel. 14-655-9214
fax: 14-656-5002
e-mail: ddk0@op.pl
e-mail do księgowości: ddk_ksiegowa@onet.pl

 

"Instytucja kultury Gminy Dąbrowa Tarnowska"